Privacy

Voor OMC HanzeKliniek is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze website van groot belang. OMC HanzeKliniek verstrekt geen persoonsgegevens van u aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Op deze website worden alle redelijke maatregelen getroffen om het doorzenden van persoonsgegevens naar onze website te beschermen, en om deze informatie te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, verandering of vernietiging. Wij merken op dat handelingen via het internet nooit voor honderd procent veilig of storingsvrij zijn. Met name bij het verzenden van e-mail van en naar deze website moet u altijd rekening houden met de mogelijkheid van inbreuk op de beveiliging.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door u via deze website verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze website te verbeteren, om de website aan uw voorkeuren aan te passen, om op uw verzoek informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten en voor eventuele andere doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Daarnaast maken we volledig gebruik van alle informatie die via deze website wordt verzameld die niet op persoonsgebonden gegevens is terug te voeren.

Door deze website te gebruiken verklaart u zich akkoord met de bepalingen van dit privacybeleid. Telkens als u informatie verstrekt via deze website stemt u in met het verzamelen, gebruik en vrijgeven van die informatie in overeenstemming met dit privacybeleid.

In ons privacyregelement vindt u uitgebreid beschreven hoe wij omgaan met de privacy binnen onze organisatie (zie link onderaan). Ons privacybeleid wordt momenteel geactualiseerd ter voorbereiding op de nieuwe privacywetgeving die 25 mei 2018 in gaat. Voor alle vragen, opmerkingen over de hierboven genoemde onderwerpen en overige communicatie van OMC HanzeKliniek kunt u zich wenden tot de afdeling Marketing via (050) 368 22 22 of door een e-mail te sturen info@omc-hanzekliniek.nl.

Copyrights
De inhoud van de website van OMC HanzeKliniek , inclusief de subsite RCNN en alle directe en indirecte bestanddelen, zijn eigendom van OMC HanzeKliniek tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OMC HanzeKliniek, mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Het auteursrecht, het merkenrecht en alle andere rechten van het intellectuele eigendom op deze site komen toe aan OMC HanzeKliniek. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OMC HanzeKliniek is het niet toegestaan om op enige wijze gebruik te maken van de inhoud van deze site, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze site.