Privacy

Voor OMC HanzeKliniek is een zorgvuldige omgang met de gegevens van bezoekers van onze kliniek en onze website van groot belang.

In onze Privacyverklaring vindt u uitgebreid beschreven hoe wij overeenkomstig de meest recente wet- en regelgeving omgaan met uw privacy en welke rechten u hierbij heeft.

Bezoekers van de kliniek

Om goede oogzorg te kunnen verlenen, van moment van aanmelding of verwijzing tot en met de financiële afhandeling, is het noodzakelijk te werken met door u of uw verwijzer verstrekte persoonsgegevens. Ook vanuit wet- en regelgeving dan wel bij verantwoording aan toezichthoudende instanties zijn wij verplicht met persoonsgegevens te werken.

Voor u is het belangrijk om te weten dat:

  • U altijd het recht heeft om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te laten verwijderen. Mocht dit conflicteren met een goede dienstverlening, dan zullen wij hierover met u in gesprek gaan;
  • U niet benaderd wordt met informatie of deelname aan bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken zonder uw nadrukkelijke toestemming;
  • Uw persoonsgegevens niet zonder meer aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming. Bij de afdeling Brillen & Contactlenzen kan het voorkomen dat klanten gebeld worden in het kader van een klantonderzoek. Hiervoor kunnen persoonsgegevens aan derde partijen verstrekt worden. Hier ligt altijd een overeenkomst aan ten grondslag waardoor uw privacy gegarandeerd is. Als u niet benaderd wilt worden voor een klantonderzoek, kunt u dit kenbaar maken;
  • U eenmaal gegeven toestemming altijd weer kunt intrekken. Mocht dit conflicteren met een goede dienstverlening, dan zullen wij hierover met u in gesprek gaan.

Bezoekers van de website

Op deze website worden alle redelijke maatregelen getroffen om de via de website verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, oneigenlijk gebruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, verandering of vernietiging.

Direct marketing 

OMC HanzeKliniek maakt in het kader van (direct) marketing geen gebruik van:

  • Automatische technieken van gegevensverzameling; dit zijn toepassingen die zonder tussenkomst van een mens (bijvoorbeeld uit een deel van het internet) persoonlijke gegevens afromen;
  • Spyware.

Cookies

OMC HanzeKliniek gebruikt cookies. In ons cookiestatement wordt uitgelegd wat cookies zijn, hoe ze werken en waar OMC HanzeKliniek ze voor gebruikt. Ook wordt hierin uitgelegd hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen.

Copyrights

De inhoud van de website van OMC HanzeKliniek, inclusief de subsite RCNN en alle directe en indirecte bestanddelen, zijn eigendom van OMC HanzeKliniek tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OMC HanzeKliniek mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Het auteursrecht, het merkenrecht en alle andere rechten van het intellectuele eigendom op deze site komen toe aan OMC HanzeKliniek. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OMC HanzeKliniek is het niet toegestaan om op enige wijze gebruik te maken van de inhoud van deze site, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze site.